นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา และโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  (วันที่ 24 มีนาคม 2566)