ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ออกประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนหนองตูมวิทยา และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 23 มีนาคม 2566)