นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตพระร่วง ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 23 มีนาคม 2566)