ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวณิชชา พินิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จังหวัดเพชรบูรณ์  (วันที่ 22 มีนาคม 2566)