นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 และโรงเรียนหนองกลับวิทยา  (วันที่ 21 มีนาคม 2566)