นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา และนางสาวนาริน  ไกรสา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี  (วันที่ 20 มีนาคม 2566)