ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ออกประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร  และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม (วันที่ 20 มีนาคม 2566)