ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ออกประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนศรีนคร (วันที่ 17 มีนาคม 2566)