ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกประเมินผลงานด้านเอกสารและเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 16 มีนาคม 2566) CR.ภาพ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา