เวทีวิชาการและสมัชชาสวัสดิการสังคมภาคเหนือ

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการและสมัชชาสวัสดิการสังคมภาคเหนือ ประจำปี 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอสถานการณ์ทางสังคมภาคเหนือ และสิทธิสวัสดิการสังคมไทยในปัจจุบัน ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 มีนาคม 2566)