คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้มีความเข็มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 14 มีนาคม 2566)