จัดทำหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ การจัดทำหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล  รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุม  มีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคลและนิติการ  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  และคณะจัดทำหลักสูตร ประกอบไปด้วย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์  ผอ.สพร.สพฐ.  ประธานกรรมการ  นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สพร.สพฐ. เลขานุการ และตัวแทนผู้อำนวยการ สพท. ทุกภูมิภาค  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กทม. ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 (วันที่ 10 มีนาคม 2566)