Kick off เปิดตัวรายการ “คลินิก สตผ.”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “คลินิก สตผ.” เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินงาน และเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 มีนาคม 2566)