ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ผู้บริหารและครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อทำความเข้าใจการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)