ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ครั้งที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20–21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช  มหานาค กรุงเทพมหานคร (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)