ร่วมงาน “ศุภสิริปีติกาล อุดมดรุณีเฉลิมวาร 105 ปี”พิธีเปิดอาคารจิตเมตตา

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน “ศุภสิริปีติกาล อุดมดรุณีเฉลิมวาร 105ปี” พิธีเปิดอาคารจิตเมตตา โดย ชูชาติ – ดาวนภา และทำบุญครบรอบ 105 ปี โรงเรียนอุดมดรุณี โดยมี นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานในพิธี พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ของโรงเรียน อีกทั้งเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียน คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2461 ณ อาคารจิตเมตตา โดยชูชาติ – ดาวนภา หอสมุดดิจิทัล (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)