อบรมทบทวนการรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องและการจัดเก็บแบบรายงาน

นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนการรายงานการตรวจสอบความถูกต้อง และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ 3 ให้กับครูในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ปพ 3 ออนไลน์  และให้ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการจัดทำจัดเก็บแบบรายงานดังกล่าว ได้อย่างถูกต้องแม่นยำครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมี ครูเรวดี เพ็ญศรี ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)