อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งครู

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งครู โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูในสังกัด เข้าร่วมการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)