โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  เปิดโลกวิชาการเปิดรั้วเขียวขาว สร้างเสริมวิชาการ สร้างสรรค์วิชาชีพ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโลกวิชาการ    เปิดรั้วเขียวขาว สร้างเสริมวิชาการ สร้างสรรค์วิชาชีพ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพ และความสามารถพิเศษของนักเรียนในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)