ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาโดยใช้ สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตรกรรมในการขับเคลื่อน ระดับภายในสหวิทยาเขต

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตรกรรมในการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)