อบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลวิทยากรและผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)