ขอแสดงความยินดี การนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ

นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได้รับคัดเลือกผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์   ในวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (TCI 1)  จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย เรื่อง “ปัจจัยแวดล้อมบางประการ ต่อการเติบโตของชนิดไม้เศรษฐกิจ 4 ชนิดของพื้นที่สวนป่า จังหวัดสุโขทัย” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566)