การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 1)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 1)  ของ นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา  ณ โรงเรียนวังทองวิทยา (วันที่ 26 มกรคม 2566)