ประเมินเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน  การประเมินการเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มกราคม 2566)