ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 มกราคม 2566)