สพม.สุโขทัย อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมครู/ผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ CATAS และระบบ NISPA

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปี 2564 กิจกรรมอบรมครู/ผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ CATAS ระบบ NISPA ซึ่งเป็นระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) และระบบสารเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติงานและรายงานผลในระบบ CATAS และ NISPA ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดอบรมผ่านระบบ Line Meet ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 27 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 คน และวิทยากรโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา