KICK OFF นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 27 โรงเรียน  จัดคาราวานออกตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน On-Site วันแรก ปีการศึกษา 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565   จึงมีนโยบายให้มีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในทุก ๆ ด้าน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดภาคเรียนใหม่อย่างปลอดภัย  และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและครอบคลุม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครูผู้ปกครองและชุมชน  ได้เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของลูกหลานอย่างปลอดภัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ได้จัดคาราวานออกตรวจเยี่ยมการเปิดเทอม On-Site วันแรก ภายใต้กิจกรรม “KICK OFF  เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย COVID-19”  สพม.สุโขทัย เปิดเทอมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ