สพม.สุโขทัย ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ด้วยนวัตกรรม การนิเทศทางไกล ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Video Conference มีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแลศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย