สพม.สุโขทัย หน่วยพัฒนาที่ 1 ภาคเหนือ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1-16กรกฎาคม 2564

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.รูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นหน่วยพัฒนาที่ 1 ภาคเหนือ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 186 คน โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ทำหน้าที่เป็นประธานหน่วยพัฒนาที่ 1 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการการอาชีวศึกษา/เลขาธิการ กพฐ. เป็นวิทยากรบรรยาย “ วิชาการพัฒนาอุดมการณ์ และกระบวนการทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีอุดมการณ์กระบวนทัศน์ ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้นำอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย