ปฏิญญาเขตสุจริต สพม.สุโขทัย

นายสุดเขต   สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญา ต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

         1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
         2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน
         3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
             ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล   ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564