ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย