ประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนงานสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ  แบบดำเนินการทั้งระบบของโรงเรียน จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียน โดยมีความร่วมมือระหว่างระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ และระบบชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 2.ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 3.ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 3 ท่าน รวมจำนวน 63 ท่าน  ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม