ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM  Education

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM  Education เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบ Video Conference  (วันที่ 1 ธ.ค. 2565) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย