สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565 กรณีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โรงเรียนเมืองด้งวิทยาสพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565 กรณีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565 กรณีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายชนัต  ระงับใจ นักเรียนชั้น ม.6/2  2) นางสาวพิมพิศา  ดีกุดตุ้ม นักเรียนชั้น ม.4/2 3) นางสาวศิริลักษณ์  บาทอง นักเรียนชั้น ม.3/2 และ 4) นางสาวสุรีรัตน์  คำทิต๊ะ  นักเรียน ม.5/1 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้  เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน และเจตนารมณ์หลักการพื้นฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันการออกกลางคัน และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ