ลงพื้นที่ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่ถ่ายทำบันทึกเทปและสัมภาษณ์ ถอดบทเรียนกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่  วิถีอนาคต  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 – มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูได้สร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย