โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากร  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award : ObecQA) และ (School Quality Award : ScQA) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี ตราด จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565