สานเสวนาในประเด็นเรื่องกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมสานเสวนาในประเด็นเรื่องกลไกการบูรณาการเชิงนโยบายขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงแรมสโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา