ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน เป็นการเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย