โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างสุข เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน สำหรับครูผู้รับผิดชอบ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

   นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสร้างสุข เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียน สำหรับครูผู้รับผิดชอบ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 27 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา รับผิดชอบโครงการ โดย นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย