ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน และผู้ดูแลงาน ITA ของสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 104 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา