พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหนองตูมวิทยา