อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสื่อวีดีทัศน์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 ไอที วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย