ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย