การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและประเมินผลงานเฉพาะด้านผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและประเมินผลงานเฉพาะด้านผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติฯเข้าร่วมประชุมและในภาคบ่ายมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและผู้ที่ส่งผลงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย