ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งาน OBEC Content Center กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งาน OBEC Content Center กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย