สพม.สุโขทัย เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย