ประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมจัดทำเครื่องมือนิเทศ 4 ฝ่าย  ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งาน 4 ฝ่าย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย