การติดตามและประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่องได้แก่ 1.พาน้องกลับมาเรียน 2.โรงเรียนคุณภาพ 3.อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  4.ความปลอดภัยสถานศึกษา และ 5.หนี้สินครู ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สพฐ. และว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม