ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมในการปฏิบัติราชการและลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในสถานศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 30 มีนาคม 2565)