เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 และตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยอนุมัติ กศจ.จังหวัดสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายมงคล  ครุฑนาค แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนลิไทพิทยาคม 2.นายอธิศ  ขำใจ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 3.นายอัครเดช อภัยศรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชัยมงคลพิทยา 4.นางสาวปนัดดา ปานบุตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม และ5.นายกมล ทับเพ็ชร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าชัยวิทยา (วันที่ 14 มีนาคม 2565)